สวนสาธารณะ

เราสามารถมองไปบนท้องฟ้ากว้างใหญ่ได้ เรามองเห็นเมฆลอยล่องได้ เรารับรู้และเริงรื่นหรือหลบร้อนลมที…

Read More

แด่องค์พุทธะ ๑

"ก่อนจะทรงมีพระประสูติกาล พระมารดาของพระองค์ทรงสุบินเห็นพญาช้างเผือก ๖ งวง ลอยลงจากสวรรค์พร้…

Read More